ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Sư phạm mầm non
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/su-pham-mam-non-20/
2. Nghiệp vụ Nhà hàng - Khách sạn
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/nghiep-vu-nha-hang-khach-san-20/
3. Thiết kế đồ họa
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/thiet-ke-do-hoa-20/
4. Quản trị máy tính
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/quan-tri-may-tinh-20/
5. Quản trị hệ thống
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/quan-tri-he-thong-20/
6. Pháp luật
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/phap-luat-20/
7. Kế toán doanh nghiệp
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/ke-toan-doanh-nghiep/
8. Tài chính ngân hàng
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/tai-chinh-ngan-hang-20/
9. Sư phạm tiểu học
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/su-pham-tieu-hoc-20/
10. Điện công nghiệp
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/dien-cong-nghiep-20/
11. Văn thư lưu trữ
http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/he-trung-cap-3/van-thu-luu-tru-20/

LỚP NGẮN HẠN

1. Thiết kế đồ họa
2. Lắp ráp và cài đặt máy tính
3, Quản  lý nhà hàng
4. Phục vụ nhà hàng
5. Nghiệp vụ pha chế
6. Nghiệp vụ lễ tân
7. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
8. Nghiệp vụ bảo mẫu, cấp dưỡng và quản lý mầm non

Xem thêm tại: http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/lop-ngan-han-3/

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Xem thêm tại:http://www.honghacantho.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/thong-bao-3/80-lien-thong-dai-hoc-nganh-giao-duc-mam-non-giao-duc-tieu-hoc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét